Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

  REGULAMIN MIEJSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

SEZON 2017/2018


 
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem MLK jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”, ul. Zjazd 18, tel. 86 215 06 05. 2. Do kompetencji Organizatora należy: a) podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek; b) weryfikacja zawodników, meczów, kar i rozgrywek, rozpatrywanie odwołań; 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje Komisja Regulaminowa i Sędzia Główny i do nich należy ostateczny głos we wszystkich sprawach spornych.

II. CEL ROZGRYWEK
1. Celem rozgrywek jest popularyzacja koszykówki i propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież i osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Łomży i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. Rozgrywki prowadzone są w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży przy ulicy Niemcewicza 17. 2. Dokładne terminy poszczególnych spotkań oraz data rozpoczęcia rundy ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i ustalone przez Organizatora MLK. 3. Organizator MLK zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu. Ma jednak obowiązek poinformować o tym kapitana drużyny w ciągu 2 dni przed spotkaniem. 4. Wszystkie informacje dotyczące terminarza rozgrywania spotkań w ramach Miejskiej Ligi Koszykówki dostępne są na stronie internetowej www.mlklomza.ligspace.pl. 5. Wszystkie mecze muszą być rozegrane zgodnie w terminarzem ligi, a drużyny nie mają prawa do zmian terminów rozgrywanych meczów.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK
1. W sezonie wszystkie drużyny rozegrają w lidze spotkania systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż. 2. System punktacji przedstawia się następująco: a) 2 pkt.- za zwycięstwo b) 1 pkt. - za porażkę 3. O kolejności w tabeli decyduje kolejno: a) ilość zdobytych punktów; b) korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami; c) korzystniejsza różnica zdobytych i straconych punktów (koszy) we wszystkich spotkaniach ligowych; d) w wypadku więcej niż dwóch drużyn- dodatkowa tabela;

V. PRZEPISY
1. W trakcie rozgrywek, bezwzględnie, każdy zawodnik winien mieć obuwie oraz strój sportowy. Na czas gry zawodnik powinien zdjąć wszelką biżuterię itp. 2. W rozgrywkach Miejskiej Ligi Koszykówki Organizator przyjmuje przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Koszykówki, z zastrzeżeniem zmian uwzględnionych w regulaminie Organizatora. 3. Czas trwania spotkania to cztery 7-minutowe (czas jest zatrzymywany) kwarty z 5-minutową przerwą w połowie meczu na zmianę stron oraz 1-minutowymi przerwami między 1 i 2 oraz 3 i 4 kwartą. Czas zatrzymywany jest na: każdy gwizdek sędziego, czas na żądanie drużyny, groźną kontuzję i konieczność udzielenia pierwszej pomocy. 4. Czas rozegrania akcji w ataku 24 sekundy. 5. Dogrywka trwa 5 minut. 6. Na 15 minut przed rozpoczęciem każdego meczu kapitanowie drużyn muszą dostarczyć sędziemu stolikowemu skład drużyny. 7. Zmiany „hokejowe” w strefie zmian. Pierwszy opuszcza boisko zawodnik schodzący, dopiero wtedy może wejść jego zmiennik. 8. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan drużyny. 9. Egzekutorem przepisów są wyznaczeni na spotkanie sędziowie zawodów.

VI. KARY I DYSKWALIFIKACJE
1. W rozgrywkach MLK obowiązują kary i dyskwalifikacje ustalone przez Organizatora i ujęte w Regulaminie. 2. Drużyna przegrywa mecz walkowerem gdy: a) wystawi do gry nieuprawnionego zawodnika; b) z własnej winy nie stawi się lub spóźni (więcej niż 10 minut) na zawody, sędzia odgwizduje koniec spotkania, a zespół zostaje ukarany walkowerem (20:0); c)stawi się z mniejszą ilością zawodników niż 5-ciu; d) na boisku pozostaje mniej niż 3 zawodników. 3. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem zostanie ukarana karą finansową w wysokości 50 zł, za każdy kolejny mecz oddany walkowerem kara wynosi 100 zł, karę należy wpłacić w terminie 7 dni (nie odnosi się do punktu d.). 4. Nie wpłacenie kary w terminie skutkuje wyeliminowaniem drużyny z dalszych rozgrywek. 5. Oddanie 3-go meczu walkowerem skutkuje wyeliminowaniem drużyny z dalszych rozgrywek. 6. Za drugie przewinienie techniczne popełnione w jednym lub w dwóch meczach które nie muszą być rozgrywane kolejno po sobie, zawodnik zostaje odsunięty od kolejnego meczu. 7. Za trzecie przewinienie techniczne popełnione w trakcie dwóch lub trzech meczów zawodnik zostaje ukarany odsunięciem od dwóch kolejnych meczów. 8. Jeśli zawodnik ma na swoim koncie 2 przewinienia techniczne, a w dwóch kolejnych spotkaniach nie popełni przewinienia technicznego, wszystkie one zostają usunięte z jego konta. 9. Jeśli zawodnik ma na swoim koncie 3 przewinienia techniczne, a w trzech kolejnych spotkaniach nie popełni przewinienia technicznego, wszystkie one zostają usunięte z jego konta. 10. Jeśli zawodnik popełni 4 przewinienia techniczne w dwóch lub więcej spotkaniach, zostaje usunięty z rozgrywek do końca sezonu. 11. Sędzia ma prawo usunąć zawodnika z boiska w przypadku gwałtownego protestowania decyzji sędziego, używając w stosunku do niego słów wulgarnych i obraźliwych, co spowoduje odsunięcie go od kolejnego meczu. W przypadku powtórzenia się sytuacji w kolejnym meczu lub próby użycia siły fizycznej, zawodnik zostaje wykluczony z udziału w rozgrywkach do końca rundy. 12. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 13. W przypadku wybitnie niesportowej i nieuczciwej postawy danej drużyny Organizator po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów ma prawo podjąć decyzję o zweryfikowaniu spotkania na walkower lub obustronny walkower a nawet zdyskwalifikowanie drużyny z rozgrywek. Dotyczy to w szczególności zachowania takiego jak: a) popełnia poważny, rażący faul, b) zachowuje się gwałtownie, agresywnie wobec innych zawodników lub sędziego, c) pluje na przeciwnika lub inną osobę, d) pozbawia drużynę przeciwną punktu, lub realnej szansy zdobycia punktu, e) pozbawia realnej szansy zdobycia punktu, przeciwnika poruszającego się w kierunku kosza tego zawodnika, f) używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i/lub gestów, 14. Protesty można składać na piśmie w terminie trzech dni od dnia rozegrania meczu. W innym przypadku protesty nie będą rozpatrywane. 15. Postanowienia organizatorów są ostateczne i nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji. 16. Kwestie sporne w sprawach organizacyjnych ostatecznie rozstrzyga Organizator rozgrywek. * zabrania się grać pod kierunkiem innego sędziego niż wyznaczonego przez Organizatora.
VII. UDZIAŁ W ROZGRYWKACH
1. Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników z informacją o osobie odpowiedzialnej za drużynę, którą jest kapitan drużyny. Kapitan drużyny jest upoważniony do zgłaszania do rozgrywek poszczególnych zawodników i występowania w imieniu drużyny do Organizatora. 2. Podstawowym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do rozgrywek Ligi jest wpłacenie wpisowego w wysokości ustalonej przez Organizatora (500 zł od drużyny) w księgowości MOSiR przy ulicy Zjazd 18 w Łomży. 3. Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać wypełniony formularz, który należy dostarczyć do Organizatora ( MOSiR ul. Zjazd 18 Łomża). 4. Drużyny składają się maksymalnie 12 zawodników, zgłoszonych wcześniej na „Listę zawodników”występujących w jednolitych strojach. 5. W każdym spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 12 zawodników każdej drużyny. 6. Tożsamość każdego zawodnika może zostać sprawdzona przez sędziego zawodów, także na wniosek drużyny przeciwnej. W związku z powyższym zawodnicy powinni posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość. W przypadku niemożliwości potwierdzenia tożsamości w trakcie zawodów, zawodnik zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający tożsamość do sędziego zawodów lub organizatora w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji. 7. Do gry w danej kolejce mogą przystąpić jedynie zawodnicy wpisani na listę składu drużyny, który należy dostarczyć do organizatora najpóźniej w dniu kolejki. Jeżeli drużyna wystawi zawodnika nie wpisanego do protokołu na daną kolejkę i taki fakt zostanie ujawniony, drużyna taka dostaje walkower (20:0) na korzyść drużyny przeciwnej. 8. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ustala się minimalną granicę wieku na 16 lat (ukończone najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek). Zawodnicy niepełnoletni tj. między 16-18 rokiem życia mogą uczestniczyć w rozgrywkach na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego z prawem weryfikacji owej zgody przez Organizatora. 9. W rozgrywkach obowiązuje drużynę jednolity strój, jeżeli takiego nie posiada, kapitan przed spotkaniem winien zgłosić ten fakt do sędziego zawodów lub organizatora obecnego na spotkaniu wówczas drużyna na czas spotkania otrzyma znaczniki. 10. W trakcie trwania  Miejskiej Ligi  Koszykówki  zawodnik  zgłoszony  do  rozgrywek,  może występować jedynie w jednej drużynie. 11. Po zakończeniu pierwszej rundy drużyna ma prawo do zamiany dwóch zawodników. 12. Jeśli drużyna przystąpiła do rozgrywek MLK w 10 osobowym składzie to po zakończeniu pierwszej rundy ma prawo dopisać 2 zawodników do składu, którzy nie występowali wcześniej w rozgrywkach Miejskiej Ligi Koszykówki. 13. Zgłoszona „Lista zawodników” jest równoznaczna z zapoznaniem się przez nich z Regulaminem MLK.

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Drużyna jest zobowiązana do pozostawienia porządku na obiekcie sportowym. 2. Organizator rozgrywek nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas rozgrywek. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania rozgrywek oraz za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 4. Za wszelkie szkody dokonane na obiekcie i w szatniach odpowiada drużyna. 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i nanoszenia zmian w trakcie trwania rozgrywek. 6. Na czas rozgrywek organizator zapewnia: - tablice wyników, - obsadę sędziowską; - szatnie; - piłki do rozgrywania spotkań; - znaczniki. 7. Nagrody: za zdobycie pierwszych trzech miejsc zespoły otrzymują : puchary, dyplomy, pozostałe drużyny otrzymują dyplomy. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja: - najlepszy strzelec ( średnia punktowa – udział w co najmniej 5 meczach ), - najlepszy obrońca ( średnia zbiórek – udział w co najmniej 9 meczach ), - najlepszy rozgrywający ( średnia asyst – udział w co najmniej 9 meczach ), - najlepszy w rzutach za 3 punkty ( nie mniej niż 7 celnych rzutów ). - najlepszy zawodnik Ligi. Wyróżnieni zawodnicy otrzymują puchar/statuetkę i dyplom. 8. Wszystkie wyniki, statystki, tabela i opisy poszczególnych meczów w ramach rozgrywek 9. Miejskiej Ligi Koszykówki okazywać się będą na stronie internetowej www.mlklomza.ligspace.pl 10. W trakcie trwania Miejskiej Ligi Koszykówki wszystkie drużyny obowiązują zasady „fair-play”. 11. Wszelkie zmiany w składach drużyn przyjmowane są do 30.10.2017. 12. Wszyscy uczestnicy rozgrywek MLK zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

 

Reklama: